Persetujuan Penggunaan Servis BuyandShip

Tanggungjawab

BuyandShip tidak akan bertanggungjawab sekiranya produk tersebut telah rosak atau telah melanggar hak harta intelek kerana BuyandShip adalah bukan agen jualan. BuyandShip tidak bertanggungjawab terhadap kuantiti atau kualiti produk di dalam hantaran, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh pembungkusan yang rosak atau tidak mencukupi. BuyandShip tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kemalangan atau kecacatan pada hantaran sebelum ia tiba di gudang kami termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kerugian yang ditanggung kerana ketidakupayaan, kelewatan atau kerosakan pakej oleh agen penghantaran lain. BuyandShip hanya akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan pada pakej yang terbukti berlaku selepas gudang kami telah menerima pakej atau semasa penghantaran kami.

Barangan Terlarang

BuyandShip tidak dapat menghantar item berikut:
– Barang yang diklasifikasikan sebagai tidak diluluskan seperti tetapi tidak terhad kepada bahan berbahaya, barangan berbahaya, atau barang lain yang dilarang atau dibatasi oleh IATA (Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa), ICAO (Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa), ADR (Eropah Peraturan Pengangkutan Jalan ke atas barangan berbahaya), DOT (Jabatan Pengangkutan Amerika Syarikat), USPS (Perkhidmatan Pos Amerika Syarikat), UPU (Universal Postal Union) dan mana-mana jabatan kerajaan yang berkaitan atau organisasi lain yang berkaitan;
– Barang-barang berbahaya
– Mana-mana barang yang dilarang atau dihadkan, khususnya mana-mana peruntukan eksport, import atau peruntukan undang-undang negara, negara atau kawasan asal, destinasi atau transit.
– Sebarang barang yang disenaraikan dalam sekatan pengendali.
– Sebarang barang BuyandShip dianggap tidak sesuai.

BuyandShip mempunyai hak untuk membuka pakej dan memeriksa produk, namun, BuyandShip tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa produk. Keputusan peperiksaan tidak menjamin kualiti dan kesahihan produk, atau sama ada produk melanggar larangan berkanun atau pihak berkuasa, khususnya peruntukan undang-undang negara-negara asal, destinasi atau transit.

BuyandShip boleh memaklumkan pihak polis, kastam atau mana-mana penguatkuasa undang-undang yang berkaitan jika semasa peperiksaan, kami mengesyaki kandungan itu boleh melanggar larangan berkanun atau pihak berkuasa, khususnya peruntukan undang-undang negara asal, destinasi atau transit.

BuyandShip tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang disebabkan oleh pemeriksaan. BuyandShip akan menghentikan perkhidmatan tersebut dan boleh membuang produk tersebut jika kami mendapati bahawa produk mengandungi item yang dilarang.

Pemeriksaan Hantaran

BuyandShip biasanya akan meneliti kandungan pakej di bawah keadaan berikut, dan boleh mengubah pembungkusan, melambatkan penghantaran, menolak perkhidmatan atau penghantaran pakej sehingga pelanggan memberikan kami perisytiharan atau deposit, iaitu:
– Pakej ini mungkin mengandungi barang yang dilarang;
– Produk boleh rosak;
– Produk boleh rosak disebabkan pembungkusan yang terlalu besar;
– Tiada resit atau resit diragui;
– Kandungan pakej adalah berbeza daripada perisytiharan atau nilai ragu;
– Nilai sebenar pakej adalah lebih rendah daripada separuh yuran penghantaran;
– Berat setiap waybill adalah lebih daripada £ 300;
– Berat volum purata kepada berat sebenar adalah lebih daripada 5.

Penamatan Perkhidmatan

BuyandShip boleh menangguhkan atau menamatkan perkhidmatan yang diberikan kepada anda tanpa notis selanjutnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan yang diberikan kepada anda mengikut nombor telefon anda, alamat e-mel atau alamat IP, di bawah keadaan berikut:

 • Tanggungjawab Buyandship
  • “Force Majeure” -BuyandShip tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau ketidakupayaan untuk menyampaikan akibat bencana alam misalnya. gempa, siklon, ribut, banjir, kabus atau kejadian yang berlaku tidak dalam kawalan BuyandShip misalnya perang, nahas kapal terbang atau embargo, rusuhan atau kekecohan awam, tindakan perindustrian.
  • BuyandShip tidak akan bertanggungjawab jika masalah itu disebabkan oleh anda atau pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran undang-undang asal, destinasi atau transit negara atau rantau, pakej itu mengandungi barang terlarang, memberikan maklumat yang salah mengenai pakej, pakej yang diadakan di alamat adat, tidak sah penghantaran, pakej yang ditolak oleh penerima, nilai atau kandungan pakej itu disyaki berbeza daripada perisytiharan, berat pakej itu disyaki, apa-apa melanggar syarat dan syarat kami, atau apa-apa syarat-syarat lain di mana BuyandShip merasakan keperluan untuk menggantung perkhidmatan secara sementara atau selama-lamanya.

  Penamatan Perkhidmatan

  Dengan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh BuyandShip, anda dengan ini bersetuju bahawa BuyandShip tidak akan bertanggungjawab untuk kehilangan, kerosakan, penangguhan, penyampaian yang salah, tidak dapat dibeli dari bungkusan atau memberikan maklumat yang tidak tepat atau tidak dapat memberikan maklumat jika terjadi karena termasuk tetapi tidak terbatas kepada situasi berikut, dan tidak akan menyesuaikan, membayar balik atau menawarkan apa-apa pampasan. BuyandShip tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian langsung, tidak langsung atau cagaran yang dilakukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, keuntungan, pasaran atau peluang.

  Dengan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh BuyandShip, anda bersetuju bahawa BuyandShip tidak akan bertanggungjawab (termasuk tetapi tidak terhad kepada) kehilangan pendapatan, keuntungan, pasaran atau peluang), kehilangan, kelewatan, ketidakupayaan untuk menyampaikan yang ditanggung, termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan berikut:

  Kecuaian anda atau pihak ketiga – pelanggaran terma dan syarat:
  • Dihantar kerana maklumat tidak sah yang diberikan semasa pendaftaran
  • Tidak dihantar kerana nombor penjejakan yang tidak sah atau hilang
  • Pakej ini mengandungi barangan terlarang.
  • Ketidakupayaan untuk menyampaikan kerana arahan alternatif yang diberikan oleh anda, penghantar atau penerima, secara lisan atau bertulis
  • Sebarang kehilangan atau kerosakan kandungan apabila pakej dimeteraikan dan pembungkusan tidak mempunyai kerosakan yang ketara dan penerima tidak memfailkan tuntutan bertulis mengenai kerosakan pembungkusan
  • Kelewatan yang disebabkan oleh tidak mengesahkan dan membayar cukai dan tugas tepat pada waktunya.
  • Kerugian disebabkan nombor penjejakan yang tidak sah, tiada rekod kemasukan, item hilang atau salah dihantar.
  • Bayaran tambahan untuk pelbagai penghantaran disebabkan alamat tidak sah atau tidak lengkap dan / atau tidak dapat menghubungi penerima

  Keadaan di Luar Kawalan

  Bencana alam: termasuk tetapi tidak terhad kepada gempa bumi, tornado, ribut, banjir, kebakaran, plak, kabus, salji, fros atau bencana geologi.

  BuyandShip tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian yang berlaku di bawah keadaan yang tidak dapat dijangka, termasuk tetapi tidak terhad kepada, bencana alam, mogok, gangguan, rusuhan, perang atau penamatan atau gangguan komunikasi atau pengangkutan atau kerosakan mekanikal yang tidak berada di dalam kawalan BuyandShip. Kelalaian oleh kastam, syarikat penerbangan, lapangan terbang atau pihak berkuasa kerajaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penolakan kastam, keterlambatan penerbangan disebabkan oleh adat, kecacatan, ketidaksempurnaan kandungan, kerosakan yang tidak ditanggung semasa, kehilangan data digital atau imej pada filem.

  BuyandShip akan mengatur penghantaran dengan cara yang munasabah di bawah keadaan yang tidak terkawal, namun BuyandShip tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahu anda tentang hal ini.

  BuyandShip akan mengatur penghantaran dengan cara yang munasabah, namun BuyandShip tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan.

  Jika terdapat sebarang ketidakserasian atau kekaburan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Cina, versi Cina akan diguna pakai.